INTEGRITETSPOLICY

1 Inledning

1.1 Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet. Vår Integritetspolicy ska vidare ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.


2 Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

2.1 Personuppgift och behandling

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress - om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstörning behandling av personuppgift.

2.2 Personuppgiftsbiträde

Vi, Digital Trace Sweden AB, 556971-2242, levererar tjänster och program som exempelvis Trace applikation, som nedan kallas “Tjänsten”.
Vår kund är ett företag, en organisation, en myndighet eller en förening. Kunden företräds av användare och systemadministratörer som alla får tillgång till Tjänsten genom egna inloggningsuppgifter och du är en av dem. Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter som kunden har samlat in.
Vi är personuppgiftsbiträde avseende de personuppgifter som vi behandlar för kundens räkning. Vi har därför ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag och som finns beskrivna på vår hemsida. Dessa är till för att skydda dina personuppgifter som vi behandlar.
Kunden har rätt att ge oss instruktioner om hur vi behandlar dina personuppgifter och vi har en skyldighet att följa instruktionerna.

2.3 Personuppgiftsansvarig

Vi, Digital Trace Sweden AB, 556971-2242 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:Digital Trace Sweden AB, Hantverkarvägen 9, 76343, Hallstavik.
Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du beställer Tjänsten, när du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten, när du använder vår app eller anmäler dig till utbildningar, seminarier och workshops och när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.


3 Personuppgifter som vi samlar vi från dig


När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter. I samband med beställningen skapas också inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer som behövs för att du ska kunna använda Tjänsten. Ibland har vi applikationer som är kopplade till Tjänsten. I samband med att du använder vår applikation, kan det hända att du laddar upp uppgifter i Tjänsten. Vi håller utbildningar och när du anmäler dig till dem, samlar vi dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss i kontakten.


4 Kategorier och grund för behandling


Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer, onlineidentifikationer, företagsuppgifter och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.
Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om Tjänst med dig och med kunden.
Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av Tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av Tjänsten till dig eller kunden.


5 Hur länge sparar vi uppgifterna?


Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Därefter anonymiserar vi dina uppgifter och använder dem i forskning och statistik för att kunna förbättra våra tjänster och utveckla nya tjänster.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.


6 Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål: För att tillhandahålla Tjänsten och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller kunden, för att administrera ditt konto, kommunicera med dig, skicka meddelanden och nyhetsbrev och uppdatera Tjänsten och villkor, för att säkerställa och förbättra funktioner hos Tjänsten, för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten, för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det, för att kontrollera, förhindra och utreda eventuell missbruk eller felaktig användning av Tjänsten och för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen. Vi behandlar också dina personuppgifter för att veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten och senare för forskning och statistiska ändamål.


7 Cookies eller kakor

Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din webläsare och andra verktyg. Du kan också välja att be oss att avsluta att använda cookies och liknande teknologier som följer ditt beteende på vår eller andras hemsida.


8 Vilka vi delar personuppgifter med?

Vi kan dela personuppgifter med våra underleverantörer både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig på vår hemsida här: www.digitaltrace.se. Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter vio har med dig. Det framgår av ett avtal som vi har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet. Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund. Vi kan också dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig eller kunden.


9 Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.


10 Fråga oss

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida.