INLEDNING

1 Definitioner

Detta prenumerationsavtal ingås mellan Licensgivare och Prenumerant. Prenumerant bör granska följande villkor noggrant innan du installerar eller använder programvaran. Genom att installera och/eller använda programvaran och/eller genom att betala en prenumerationsavgift, anger prenumeranten att han accepterar dessa villkor, som utgör prenumerationsavtalet.


Om prenumeranten inte vill godkänna villkoren i detta prenumerationsavtal, får prenumeranten inte ladda ner, kopiera, installera eller på annat sätt använda programvaran.


Alla rimliga ansträngningar bör göras för att säkerställa att auktoriserade användare är medvetna om och följer villkoren i detta prenumerationsavtal.

1.1 Auktoriserad användare

betyder anställda eller konsulter hos prenumeranten som har rätt att använda tjänsterna med en personlig inloggning och för vilka prenumeranten har betalat tillämpliga licensavgifter enligt vad som anges häri.

1.2      Konfidentiell information

betyder all information om programvaran, tjänsterna och specifikationer, annan relaterad proprietär marknadsföring, teknisk eller affärsinformation, inklusive men inte begränsat till produktplaner, personal, forskning och know-how, produkter och programvara och all annan information som avslöjas för mottagaren part muntligt, visuellt eller i ett dokument eller annan påtaglig form, som av parten betecknas som konfidentiell och/eller äganderättsskyddad, och villkoren i detta avtal."Konfidentiell information" inkluderar inte information som erhållits från en part ("Utlämnande Part") som den andra parten ("den Mottagande Parten") tydligt kan fastställa genom skriftliga bevis

(a) är eller blir allmänt känd av den Mottagande Parten utan en skyldighet att upprätthålla sin konfidentialitet;

(b) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan någon handling eller underlåtenhet från den mottagande parten;

(c) utvecklas oberoende av den mottagande parten utan användning av den konfidentiella informationen; eller

(d) måste avslöjas genom domstolsbeslut eller annan rättslig process (förutsatt att den mottagande parten gör rimliga ansträngningar för att ge rimligt meddelande till den avslöjande parten innan sådant avslöjande).

1.3      Immateriella rättigheter

betyder alla immateriella rättigheter som existerar över hela världen, inklusive alla patent på uppfinningar, registrerade industriella mönster, affärshemligheter, know-how och annan skyddad information, inklusive ansökningar om patent eller registrering, och upphovsrätter, men specifikt exklusive varumärken rättigheter.

1.4     Tjänster

betyder de tjänster som erbjuds av licensgivaren i programvaran vid varje given tidpunkt. I programvaran kan prenumeranten komma åt en aktuell lista över tjänster som är tillgängliga.

1.5      Programvara

betyder den, vid varje given tidpunkt, aktuell version av mjukvaruplattformen som erbjuds och kan levereras av Licensgivaren under villkoren i detta avtal.

1.6      Prenumerationstjänster

betyder de av Tjänster som prenumeranten vid varje given tidpunkt har rätt att använda enligt avtalet. Prenumeranten kan under avtalets löptid förlänga prenumerantens tjänster genom att beställa och betala relevanta avgifter för sådana ytterligare tjänster.


2 Licensbeviljande

2.1

Licensgivaren beviljar härmed prenumeranten enligt sina immateriella rättigheter en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, världsomspännande licens att ladda ner och använda programvaran och prenumerationstjänsterna enbart för internt bruk och inte för distribution till tredje part.

I detta avsnitt avser termen "användning" en rättighet för auktoriserade användare att använda programvaran i maskinläsbar form via webbgränssnitt eller integrationer.

2.2      Begränsningar

Licensen som beviljas häri är begränsad till antalet auktoriserade användare eller slutanvändare eller sessioner eller programvarumoduler för vilka abonnenten har betalat tillämpliga prenumerationsavgifter. Licensen är vidare begränsad till kommersiell intern användning eller för användning för att tillhandahålla tjänster till slutanvändare om sådan användning ingår i licensbeviljandet häri.

2.3      Inte tillåtna

Programvaran får inte dekompileras eller bakåtkonstrueras förutom vad som är tillåtet enligt tvingande lag.

2.4      Förbehåll av rättigheter

Licensgivaren ska för sig själv eller den ursprungliga ägarens räkning behålla alla rättigheter och intressen till programvaran och relaterat material och information, inklusive rätten till kopior av någon eller alla media som innehåller information om programvaran.

3 Leverans och igångsättande av Tjänsten

3.1 Tillhandahållande av tjänsten

Licensgivaren ska ge prenumeranten tillgång till programvaran och prenumerationstjänsterna under hela giltighetstiden för detta avtal och i enlighet med villkoren häri.

Sådan åtkomst kan tillhandahållas med lösenord eller genom andra elektroniska kommunikationsmedel. Prenumerationstjänster kommer att inkludera en eller flera av flera element, som specificeras av licensgivaren från tid till annan och kommuniceras till prenumeranten via programvaran.

3.2      Tjänstens kvalitet

Licensgivaren ska utföra sitt tillhandahållande av prenumerationstjänster på ett fackmannamässigt sätt, med lämplig och kunnig personal och i enlighet med allmänt accepterade branschstandarder. Licensgivaren samtycker till att upprätthålla de servicenivåer som anges häri eller på annat sätt skriftligen.


4 Prenumerantens åtagande


4.1      Skydd av immateriella rättigheter

Prenumeranten åtar sig att vidta rimliga ansträngningar för att skydda licensgivarens immateriella rättigheter och konfidentiell information samtidigt som de utövar sina rättigheter enligt detta avtal. Specifikt samtycker prenumeranten till:

a) ge Licensgivaren råd omedelbart efter kännedom om eventuella intrång i Licensgivarens Immateriella Egendom, och att bistå när det är rimligt begärt av Licensgivaren med att skydda sådana rättigheter, förutsatt att Licenstagaren kompenseras för sina rimliga utgifter för sådan assistans, och

b) ge råd från licensgivaren om varje förändring av kontrollen eller ägandet.

4.2      Skyldigheter

Prenumeranten ska följa följande vid användning av programvaran och prenumerationstjänsterna:

a) prenumeranten får inte göra några kopior av programvaran eller överföra någon information om programvaran eller inloggningsdata till några användare eller personer utanför prenumerantens affärsverksamhet, och

b) prenumeranten ska säkerställa att innehållet och informationen som tillhandahålls av prenumeranten eller dess användare i samband med användningen av programvaran eller prenumerationstjänsterna överensstämmer med alla tillämpliga lagar, fördrag, förordningar och branschpraxis, inklusive de som avser datasekretess, internationell kommunikation och överföring av tekniska slutpersonuppgifter.


5 Tjänster

5.1      Teknisk support

På prenumerantens begäran och utan extra kostnad ska licensgivaren ge prenumeranten teknisk support för att göra det möjligt för prenumeranten att använda prenumerationstjänsterna enligt detta avtal. Sådan teknisk support får inte överstiga 2 timmar.

5.2      Felkorrigeringar

Licensgivaren ska korrigera alla väsentliga fel i prenumerationstjänster som meddelats av prenumeranten inom 72 timmar efter leveransen. Licensgivaren ska leverera till prenumeranten alla korrigeringar som gjorts eller på annat sätt är tillgängliga för Licensgivaren.

5.3      Ytterligare support

På prenumerantens begäran under detta avtals giltighetstid, utöver den support som anges häri, samtycker Licensgivaren till att tillhandahålla utbildning och teknisk support i begärd omfattning och under villkor som Licensgivaren använder vid tidpunkten för begäran eller enligt överenskommelse på annat sätt mellan parterna.

5.4      Kontaktpersoner

Prenumeranten ska utse och tillhandahålla licensgivaren namnet på kontaktpunkten för utförandet av supporttjänsterna. Om inte annat överenskommits ska kommunikationen om support ske av och med sådan kontaktpunkt.


6 Begränsad garanti

6.1  Garanti

Licensgivaren garanterar att den har rätt att ingå detta avtal och bevilja licensen häri, såvitt han vet när detta avtal träder i kraft, och att programvaran är fri från rättigheter som kan utövas av tredje part.


7 Skadeersättning

7.1      Abonnentens ansvar

Prenumeranten ska hålla Licensgivaren skadeslös från tredje parts anspråk som uppstår till följd av prenumerantens brott mot sina skyldigheter enligt detta avtal eller av prenumerantens innehåll eller tillhandahållande av tjänster till sina auktoriserade användare, kunder eller slutanvändare.

7.2      Överträdelse

Licensgivaren ska hålla prenumeranten skadeslös från ansvar, förlust, skador, kostnader och utgifter som åläggs prenumeranten till följd av anspråk eller anspråk på att programvaran gör intrång i någon persons immateriella rättigheter, dock förutsatt att licensgivaren omedelbart underrättas skriftligen om ett sådant anspråk eller stämning och att licensgivaren omedelbart ges ensam kontroll över anspråket eller stämningen och all begärd rimlig hjälp för att försvara anspråket eller stämningen.

Licensgivaren ska inte vara ansvarig gentemot prenumeranten för intrångsanspråk baserat på det faktum

(a) att programvaran har kombinerats med eller inkorporerats i någon annan produkt eller teknologi, eller

(b) att programvaran har modifierats, ändrats eller använts i strid med licensgivarens instruktioner eller specifikationer, eller

(c) att intrånget beror på prenumerantens innehåll eller immateriella rättigheter eller tjänster som tillhandahålls av  prenumeranten till slutanvändare.

Prenumeranten ska hålla Licensgivaren skadeslös från ansvar, förlust, skador, kostnader och utgifter som åläggs Licensgivaren till följd av eventuella anspråk eller stämningsansökan baserad på omständigheter som specificeras häri. Licensgivarens totala och sammanlagda ansvar enligt denna paragraf ska under inga omständigheter överstiga avgifterna som prenumeranten prenumererar för per år i SEK.


8 Licensavgifter, betalning

8.1      Licensavgift

Med hänsyn till rättigheterna som beviljas prenumeranten häri, kommer prenumeranten att betala till licensgivaren: Efter provperioden på 7 dygn sker förskottsbetalningen månadvis för valda användare och moduler. 

 Avgifterna kan komma att justeras från tid till annan.

8.2      Dröjsmål

I händelse av att prenumeranten inte har betalat för tjänsterna i enlighet med detta avtal, utöver rättsmedel tillgängliga för licensgivaren enligt detta avtal eller tillämplig lag, ska prenumeranten betala månatlig ränta på sena betalningar i enlighet med tillämplig lag. Licensgivaren ska vidare ha rätt att sluta tillhandahålla tjänster tills betalningarna har gjorts.

8.3      Skatter

Alla avgifter som anges i detta avtal är exklusive skatter. Moms tillkommer i förekommande fall.


9 Immateriella rättigheter

9.1      Befintliga rättigheter

Båda Parterna kommer, för sig själva eller den ursprungliga ägarens räkning, att behålla alla rättigheter och intressen i och till all befintlig teknologi och immateriella rättigheter samt tillhörande immateriella rättigheter, inklusive äganderätten till kopior av alla media som bär tekniken. Med undantag för de uttryckliga licenserna som anges i detta avtal, är ingen licens underförstådd eller beviljad häri till den andra parten för några andra befintliga immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter däri i kraft av detta avtal.

9.2      Förbättringar

För förtydligande har prenumeranten inga rättigheter att modifiera, justera eller förbättra programvaran eller att använda programvaran för att vidareutveckla eller skapa ny programvara som är baserad på eller använder programvaran. Om Licensgivaren, på prenumeranten begäran eller på annat sätt, skapar ändringar, förbättringar, tillägg eller vidareutvecklingar av programvaran ("Förbättringar"), ska sådana förbättringar anses inkluderade i programvaran när Licensgivaren gör sådana förbättringar tillgängliga för prenumeranten.


10 Skydd och sekretess

10.1      Sekretess

Parterna erkänner att varandras konfidentiella information är skyddad. Följaktligen ska den mottagande parten ha följande skyldigheter avseende behandling av konfidentiell information:

a) den mottagande parten ska vidta alla rimliga åtgärder för att upprätthålla konfidentialiteten för den andra partens konfidentiella information,

b) Den mottagande parten ska lagra den andra partens konfidentiella information på ett säkert område som står i proportion till lagringen av sin egen konfidentiella information av liknande karaktär,

c) Den mottagande parten ska inte utan den andra partens föregående skriftliga medgivande avslöja, tillhandahålla eller göra tillgänglig någon annan parts konfidentiella information i någon form för någon person, utom anställda hos den mottagande parten vars åtkomst är nödvändig för att den parten ska kunna utföra sina uppgifter. skyldigheter och utöva sina rättigheter enligt detta avtal. Detta avsnitt ska under fem (5) år överleva varje uppsägning eller utgång av avtalet oavsett orsak.


11 Publicitet

11.1      Publicitet

Ingen av parterna får, utan att säkerställa den andra partens samtycke, tillkännage eller på annat sätt avslöja någon information om affärerna mellan parterna. Sådant samtycke får inte på ett orimligt sätt undanhållas.


12 Ansvarsbegränsning

12.1      Ansvarsbegränsning

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta avtal kommer inte någon av parterna att hållas ansvarig för oförutsedda, indirekta eller följdskador eller för förlust av användning eller data, förlorad vinst, besparingar eller intäkter av något slag, även om sådan part har informerats om möjlighet till sådana skador. Licensgivarens totala ansvar enligt detta avtal ska under inga omständigheter överstiga 1 månads prenumeration i SEK för prenumeranten det gäller.


13 Val av lag, jurisdiktion och tvister

13.1      Förlikningsdiskussioner

Parterna ska göra sitt bästa för att genom vänskapliga förhandlingar lösa eventuella skillnader som kan uppstå mellan dem i samband med detta avtal.

13.2      Lag, jurisdiktion

Konstruktionen och genomförandet av detta avtal ska styras av svensk lag. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller frågor som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska slutligt avgöras av svenska domstolar.


14 Diverse

14.1      Force Majeure

Endera partens prestation enligt detta avtal ska förlängas med en rimlig tidsperiod om respektive parts prestation försvåras av en oförutsägbar händelse utanför partens kontroll, vilket inkluderar men inte begränsas till Guds handlingar, stridsåtgärder, upplopp, krig, olyckor, embargo eller rekvisition (regeringshandlingar), nedan kallade "Force Majeure". I händelse av Force Majeure ska varje part omedelbart underrätta och förse den andra parten skriftligen med all relevant information härom. Så snart utförandet inte längre försvåras, ska parten fullgöra förpliktelsen enligt avtalet. Om hindret inte har upphört efter tre (3) månader har motparten rätt att säga upp avtalet.

14.2      Inget undantag

Underlåtenhet av endera parten att upprätthålla några bestämmelser i detta avtal eller att utöva någon rätt med avseende på detta ska inte tolkas som ett avstående från dess rättigheter.

14.3      Hela avtalet

Detta avtal innehåller hela avtalet mellan parterna om ämnet för detta avtal och ersätter alla representationer, åtaganden och överenskommelser som tidigare gjorts mellan parterna. Detta avtal kan endast ändras genom skriftligt avtal undertecknat av behöriga representanter för varje part.


15 Period och uppsägning

15.1      Term

Detta avtal träder i kraft när prenumeranten accepterar avtalet genom digitalt godkännande och registrering av betalkort och ska upphöra att gälla när prenumeranten avslutar prenumerationen i applikationen.

15.2      Uppsägning

Varje part kan säga upp detta avtal enligt följande:

a) utan kompensation till den andra parten, i händelse av ett väsentligt intrång från den andra parten, vilket överträdelse inte har åtgärdats inom trettio (30) dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande från den icke försumliga parten som i rimlig detalj beskriver sådant brott,

b) utan kompensation till den andra parten och omedelbart vid varje försök från den andra parten att överlåta, delegera, underlicensiera eller på annat sätt överföra denna licens, eller någon av dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal,

c) utan ersättning till den andra parten och omedelbart, om motpartens ekonomiska situation eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att den uppsägande parten rimligen tror att den andra parten inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, eller

d) utan ersättning till den andra parten och omedelbart, om den andra parten blir föremål för statliga handlingar, större förändringar i ägarstrukturen, sammanslagning eller övertagande, och dessa händelser leder till ökande risk för att någon av den uppsägande partens immateriella rättigheter Rättigheter eller konfidentiell information kan bli tillgänglig för tredje part.


16 Fortsättning

16.1      Fortsättning

Bestämmelserna i sektionerna ska fortsätta att gälla vid uppsägning eller utgång av detta avtal.